Member of Executive Meeting

Index

Member of Executive Meeting

Dean

Takao Someya

Takao Someya

Vice Dean

Yasuhiro Kato

Yasuhiro Kato

Yuji Suzuki

Yuji Suzuki

Yukihiro Shimogaki

Yukihiro Shimogaki

Akira Sakurai

For more information

Assistant Dean

Tetsuya Ishida

Tetsuya Ishida

Kiyoshi Izumi

Kiyoshi Izumi

Yukitoshi Motome

Kouhei Tsumoto

Kouhei Tsumoto